Dijital Pazarlama Nedir?

Başlıklar

Dijital Pazarlama Nedir?

Teknoloji her geçen gün yaşamın tüm alanlarında daha fazla hissedilir olmaktadır. Özellikle ticari faaliyetler dijital ortamlarda gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak da Dijital pazarlama nedir? Sorusu yanıtı merak edilenler arasında yer alır. İnsanlığın ilerleme kaydetmesi değişimin en temel sonucudur. Avcı toplayıcı yaşamdan toprağa bağlı yaşama geçişte ortaya çıkan ihtiyaçlar şekillendirici olmuştur. Nüfus artışı, kaynaklara olan ihtiyaç insanları değişime zorlamış ve bunun doğal sonucu olarak da tarım toplumları ortaya çıkmıştır.

Dijital Pazarlama Nedir
Dijital Pazarlama Nedir?

Sanayi toplumlarına geçiş de buharlı makinelerin kullanılmaya başlaması ile şekillenmiş ve insanların köylerden kente olan yolculuğunun başlangıcı da bu şekilde ortaya çıkmıştır. Sanayi toplumları kent merkezli yaşam süren ve makinelerin yaşama hâkim olduğu insan topluluklarını ifade eder. Sanayi Devrimi’nin getirdiği değişim ise insanın bilgiye olan ihtiyacına bağlı olarak şekillenmektedir.

Bilgi toplumu sanayi toplumunun ardılıdır ve hızlı bir değişim bu toplumlar için daha fazla önem taşımaktadır. Pazarlama ticari faaliyetlerde ihtiyaç duyulan birtakım disiplinleri kapsar. Antik Çağ’da yer alan kaynaklarda pazarlama hakkında bilgilere ulaşılabilmektedir. Bunun yanı sıra pazarlama binlerce yıldır toplumların ticari faaliyetlerinde kullandıkları uygulamalar bütünüdür.

Takasla başlayan alışveriş uygulamaları paranın icadı ile şekil değiştirmiştir. Pazarlama yöntemlerinde olan şekil değişikliği ise insanların ihtiyaçlarının artmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Tüketici alışkanlıklarının değişmesi pazarlama uygulamalarında da değişikliğe gidilmesine neden olmaktadır. Geçmişte geleneksel pazarlama yöntemleri ürün-fiyat-tutundurma ve tanıtım ekseninde şekillenirken günümüzde buna ilaveler olmuştur. İnsan-fiziki ortam ve süreç ile şekillenen yeni pazarlama karması elemanları bütünleşik pazarlama olarak da adlandırılır.

Geleneksel Pazarlama Nedir?

Ticari faaliyetler söz konusu olduğunda birçok soruya yanıt aranır. Dijital pazarlama nedir? Suali günümüzün değişen ticari anlayışının ardından ortaya çıkmaktadır. Dijital pazarlama ile geleneksel pazarlama arasında birtakım farklar ve benzerlikler vardır. Temelde ortaya çıkan farklar kullanılan teknolojik araçların bir sonucudur.

Geleneksel pazarlama nedir? Dendiğinde geçmişte uygulanan pazarlama yöntemlerinin neler olduğu merak edilir. Üretici ve tüketici arasındaki alışverişin tek taraflı bir iletişim yöntemi ile sağlandığı pazarlama uygulamaları geleneksel pazarlama kapsamında yer alır.

Pazarlama işletme fonksiyonlarından biridir. İşletme kar elde etme ve devamlılık beklentilerini karşılayabilmek için birtakım fonksiyonlarını aktif olarak hayata geçirmek zorundadır. Bunlardan biri de pazarlamadır.

İşletmenin diğer fonksiyonları; yönetim, üretim, finans, halkla ilişkiler, muhasebe ve personel yapısıdır. İşletmenin hedef kitleye ulaşarak onları satın alma davranışlarına yöneltebilmesi için iyi bir pazarlama stratejisine sahip olması zorunludur.

Geçmişte tek yönlü ve eş zamansız uygulanan iletişim yöntemleri üretimin merkezde yer aldığı geleneksel pazarlama anlayışlarının belirlenmesine neden olmuştur. Günümüzde yaşanan teknolojik değişimler ise geleneksel pazarlama anlayışlarına yeni ilaveler yapılmasını gerekli kılmaktadır. Tüketici alışkanlıklarının değişmesi bunda en büyük etkendir.

Bilgi Teknolojileri ve Dijital Pazarlama

Bilgi teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı günümüzde yeni iletişim yöntemleri kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak da pazarlama uygulamalarında bütünleşik yöntemler kullanılmaktadır. Dijital pazarlama nedir? Bu sebeple merak edilir. Eş zamanlı ve çift yönlü olan yeni iletişim modeli web2.0 teknolojilerinin sonucudur. Tüketici alışkanlıklarının ve yaşam biçimlerinin değişmesine yol açan bu yeni iletişim modeli tüketicileri pazarlamanın merkezine oturtmaktadır.

Geçmişte uygulanan ürün odaklı pazarlama anlayışı terk edilirken tüketici odaklı yaklaşımlar devreye girmektedir. Tüketicilerin aynı zamanda içerik üreticisi olarak da yer aldığı yeni sistemde pazarlamanın belirleyici unsuru tüketicilerdir. Bilgi teknolojileri ve dijital pazarlama Bilgi Çağı’nın doğal bir sonucudur.

Tüketiciler sanal ortamlarda işletme ile bağ kurmaktadır. Tüketicilerin işletmenin yanı sıra birbiri ile olan iletişimi de pazarlama stratejilerine yön vermektedir. Dijital pazarlama bu ihtiyaçlardan ortaya çıkmaktadır.

Dijital pazarlama dijital kanallar üzerinden yapılan pazarlama faaliyetlerinin bütünüdür. Dijital pazarlamanın sahip olduğu avantajlar işletmelerin küresel piyasalarda varlık gösterebilmesine katkı sağlamaktadır.

Rekabet ortamının yoğun olarak yaşandığı ticari faaliyetler dijital kanallar vasıtası ile gerçekleştirilmektedir.  Dünyanın küresel ölçekte bir araya gelmesi ve alıcılarla satıcıların sanal platformlar üzerinden iletişime geçmesi pazarlama yöntemlerinin de dijital ortamlarla uyumlu olmasını zorunlu kılmaktadır.

Dijital pazarlama ticari işlemler ve satış sürecini kapsar. Bu süreçte işletme sanal mağazaları aracılığı ile müşterilerine ürünlerini sunar. Hedef kitle ve potansiyel müşteriler işletmenin web adresini ziyaret ettiklerinde ürün ve hizmetlere ulaşabilir.

Tüketicilerin işletmenin web adresine çekilebilmesi için de bir takım pazarlama uygulamalarına ihtiyaç duyulur. Bu durumda da sosyal medya kanalları araç olarak kullanılır. Sosyal medya platformları, e-posta reklamları, bloglar, mikrobloglar gibi pek çok araç ürün ve hizmet tanıtımı sırasında kullanılabilir.

Dijital pazarlama tüketicinin elde edilmesi, kazanılması, ölçülerek optimizasyonun sağlanması ve sahip çıkılarak büyütülmesi hedeflerine odaklanan bir stratejiler bütünüdür. Elde etme aşaması web adresine çekim sürecidir. Kazan aşaması müşterinin hedeflere ulaşmasına yardımcı olan süreçteki aktivitelerdir. Ölçme ve optimize etme ise işletmenin doğrularını ve yanlışlarını anlamaya yarar. Bu süreçte işletme takipleri ile karşılaştırılır. Müşterinin memnun edildiği süreç sahip çık aşaması olurken onların bağlı birer alıcıya dönüşmesi büyütme aşamasının çalışmasıdır.

Dijital Pazarlama Yararları

Dijital pazarlama nedir? Sorusu birçok kişi için merak edilen bir konudur. Dijital kanallar üzerinden yapılan pazarlama uygulamaları bu kapsamda yer alır. Bütünleşik bir pazarlama stratejisi uygulanması işletme için zorunludur. Bunun için de geleneksel pazarlama yöntemlerine ilaveler yapılır.

Dijital pazarlama yararları açısından değerlendirildiğinde ise birçok avantajdan söz edilebilir. İşletmelerin küresel piyasalarda varlık gösterebilmesi için teknolojilere uyum sağlaması zorunludur. Bu nedenle de yeni pazarlama stratejilerinin işletme bünyesine entegrasyonu gerekir.

 • Dijital pazarlama hızlı uygulanabilir.
 • İşletmenin güncel bilgilerine ulaşmak tüketiciler için kolaydır.
 • İşletmelerin web adresleri çok sayıda ziyaretçi ağırlayabilir.
 • Tüketiciler ürün ve hizmetleri karşılaştırma fırsatı elde eder.
 • İnternet ve teknolojik cihazlar olduğu sürece kesintisiz bir alışveriş yapmak mümkün olur.
 • Tüketici deneyimleri dijital ortamlardan paylaşılabilir.
 • İşletmenin marka değeri kazanmasına yardımcıdır.
 • İşletmeye kurumsallık kazandırabilir.
 • İşletmelere küresel piyasalarda varlık gösterme şansı yaratır.
 • İşletmelerin değişen şartlara hızla uyum sağlamasını kolaylaştırır.
 • İşletmenin faaliyetlerinin ölçümlenebilir olmasını sağlar.
 • İşletmeyi hedef kitlesine yöneltme konusunda yardımcıdır.
 • Tüketicilerle eş zamanlı iletişim kurulabilir.
 • Zaman tasarrufu sağlamasının yanında ekonomiktir.

“Dijital Pazarlama Nedir?” üzerine 2 yorum

 1. dijital pazarlama özellikle geleceğin temeli diyebiliriz bu önemli teklonoji gün geçtikçe gelişiyor vev tüketiçiyle iletişim çok önemli buraya çok güzel değinilmiş gayet güzel bir makale

  Cevapla

Yorum yapın